ژاله نور | ارتباط با ما
آدرس:
ایران، استانر البرز، شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان دوم غربی، شماره 24
تلفن:
36604664 - 026
36670997 - 026
36670991 - 026
36670992 - 026
36670308 - 026
فکس:
36670993 - 026
36604066 - 026
صندوق پستی:
315351911
کد پستی:
3165913581

ایمیل: info@jalenoor.net